YKSINOIKEUSSOPIMUS ALLEKIRJOITETTIIN

img_3720.JPG

Julkaistu 2017-02-17 06:46:07 CET.

CAMCEn pääjohtaja Ms Luo Yan ja Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala allekirjoittivat vierailun aikana merkittävän uuden sopimuksen.

CAMCEn pääjohtaja Ms Luo Yan ja hänen johtotiiminsa ovat vierailleet kuluneen viikon Suomessa, sekä Helsingissä että Kemijärvellä. Viikko on ollut hyvin tiivistahtinen ja antoisa. Haluan kiittää pääjohtaja Ms Luo Yan ìa hänen työstään investointihankkeen edistämiseksi. Hän on perehtynyt hankkeeseen ja tuntee sen erittäin hyvin. Sekä meidän keskinäisissä että yhteystyökumppaneiden kanssa käydyissä neuvotteluissa pääjohtaja Luo Yan on nostanut esille meille molemmille tärkeitä asioita ja kertonut CAMCE:n tavoitteista tämän investoinnin osalta. Olemme neuvotelleet Kemijärven biojalostamoinvestoinnin toteuttamisesta Suomen valtion, rahalaitosten, yhteistyökumppaneiden sekä Lapin ja Kemijärven kaupungin edustajien kanssa.

Kiinalainen China CAMC Engineering Co (CAMCE) ja Boreal Bioref Oy ovat allekirjoittaneet Kemijärven biojalostamon suunnittelua, rakentamista sekä muuta yhteistyötä koskevia sopimuksia Minskissä 11.10.2016. Sopimuksissa on määritelty yhtiöiden välinen työnjako suunnittelun, rahoituksen ja rakentamisen osalta sekä yhteistyötä koskevat muut ehdot.

Osapuolet ovat työskennelleet yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi niin, että investointipäätös voidaan tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä. Aikataulun mukaan rakentaminen kestää kaksi vuotta ja tuotanto alkaa vuoden 2020 aikana. Tiedämme, että asettamamme tavoite on haastava, mutta olemme tottuneet haasteisiin ja voi sanoa, että me jopa pidämme haasteista.

Vierailun aikana olemme erityisesti keskustelleet puuraaka-aineiden toimittajien kanssa biojalostamolle tarvittavan raaka-aineiden saatavuudesta ja puunhankinnan järjestämisestä. Uskon, että käytyjen keskustelujen pohjalta meillä on yhteinen näkemys, että raaka-ainetta on riittävästi ja sen toimitusvarmuus on erittäin hyvä.

Kuten aiemmin olemme ilmoittaneet, meillä on yhteinen käsitys siitä, että investoinnin tulee olla liiketaloudellisesti kannattava, biojalostamon taloudellinen toiminta on markkinaehtoista ja avointa, ympäristövaikutukset arvioidaan suomalaisten ja eurooppalaisten kriteereiden mukaisesti sekä laitteet ja tuotanto täyttävät vaadittavat parhaan käytettävissä olevan tekniikan vaatimukset (BAT kriteerit).

Vierailun aikana yhteistyömme on edelleen tiivistynyt ja olemme erittäin tyytyväisiä CAMCE- yhtiön sekä pääjohtaja Luo:n ja hänen tiiminsä kanssa tehtävään yhteistyöhön. Heillä on vahvaa osaamista ja kokemusta vastaavista investoinneista sekä voimavaroja investoinnin toteuttamiseen.

YHTIÖIDEN VÄLILLÄ ALLEKIRJOITETTIIN HANKKEEN ETENEMISEN KANNALTA MERKITTÄVA SOPIMUS

yksinoikeussopimus

CAMCEn pääjohtaja Ms Luo Yan ja Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala allekirjoittivat vierailun aikana merkittävän uuden sopimuksen. Alkuviikosta allekirjoitettiin yhtiöitä sitova yksinoikeussopimus, joka edelleen vahvistaa yhtiöiden sitoutumista hankkeeseen ja varmistaa investointia koskevan yhteistyön biojalostamon osalta. Samalla sovittiin toimintalinjoista kuinka hankkeen feasibility arviointia, projektin johtamista ja siemenrahoitusta viedään eteenpäin, niin että projektin lopullinen investointipäätös voidaan tehdä suunnitellun aikataulun mukaisesti vuoden 2017 aikana.

Seuraavan kuukauden aikana toteutetaan projektijohtajan valintaan liittyvä rekrytointiprosessi ja sovitaan tarvittavat lisätoimet feasibility arvioinnin, teknisen suunnittelun ja ympäristöluvituksen loppuun viemisestä sekä näiden vaiheiden rahoituksen yksityiskohdista. Samalla sovitaan, että molemmat osapuolet kohdistavat riittävät voimavarat aikataulun mukaiseen etenemiseen. Tällä tavoin aiempaan aikatauluun verrattuna CAMCE nopeuttaa mukaantuloaan projektiin.

Haluan lämpimästi kiittää CAMCE:n johtoa yhteistyön vahvistamisesta biojalostamoprojektissa. Olemme edenneet merkittävästi tämän vierailun aikana kohti projektin toteuttamista.


Lisätietoja
Heikki Nivala
toimitusjohtaja
Boreal Bioref Oy
+358 40 5425353
heikki.nivala@borealbioref.fi

Takaisin