Hyödyt koituvat paikallisille

Kysyntää paikallisille raaka-aineille, työvoimalle ja palveluille
Biojalostamo hankkii raaka-aineet läheltä ja työllistää paikallisia ihmisiä ja yrityksiä. Jalostamo tuo Kemijärvelle rahaa, jolla turvataan ihmisten hyvinvointi ja palvelujen taso. Näin hyödyt jäävät paikallisille.

Syntyy yli 1100 työpaikkaa
Rakentamisvaihe tuo noin 2700 työpaikkaa. Valmis jalostamo tarjoaa työtä 185 ihmiselle. Kaikkiaan Kemijärvelle ja Itä-Lappiin syntyy yli 1100 pysyvää työpaikkaa biojalostamon ansiosta.

Yritykset saavat uutta bisnestä
Biojalostamo luo mahdollisuuksia uusille palveluille, tuotteille ja asiakkuuksille. Kaikilla on mahdollisuus kasvaa ja päästä mukaan tuottaviin investointeihin.

• Rakennusvaiheen päätyttyä työtä mm. raaka-aineen toimituksissa metsästä jalostamolle, palveluissa, kaupassa sekä infran ylläpidossa

• Biotaloudessa tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Luo toimintaedellytyksiä sekä nykyisille että uusille erityisesti pk-yrityksille

Poroille lisää laidunmaita
Oikein toteutetut harvennushakkuut lisäävät porolle tärkeitä laidunmaita.

• Siirtää tukkipuun hankintaa nuoriin harvennusmetsiin. Vanhaa luppoa kasvavaa metsää säästyy

• Karuilla jäkäläkankailla harvennukset edistävät jäkälän ja rehevimmillä mailla mm. heinän kasvua

Kalastus, veneily ja mökkeily jatkuvat entisellään
Biojalostamo ei aiheuta muutoksia virkistäytymiseen vesillä. Toiminnan vaikutukset vesistöön ovat vielä vähäisemmät kuin entisen sellutehtaan. Jalostamon vedet puhdistetaan parhaan mahdollisen tekniikan avulla. Hajuhaitta pystytään poistamaan lähes kokonaan. Vesistön ja kalaston tilaa seurataan huolellisesti lupapäätösten asettamien velvotteiden mukaisesti.

Merkittävä koko Suomelle

Toteuttaa Suomen strategiaa
Suomen valtio on valinnut biotalouden menestyksemme perustaksi. Hallitus tukee kotimaisia kannattavia investointeja.

1. Boreal Bioref isää uusiutuvan energian käyttöä. Tuotannossa syntyvällä bioenergialla voidaan korvata perinteistä uusiutumatonta energiaa. Tuotettua energiaa voivat hyödyntää esim. kaivokset sekä raaka-ainekuljetus jalostamolle. Biojalostamo käyttää vain puolet tuottamastaan sähköstä. Valtakunnan verkkoon siirrettävä sähkö vastaa 2,5 kertaisesti Itä-Lapin alueen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Boreal Bioref Oy:n biojalostamon sähkömarkkinoille tuottama vuosienergia vastaa noin 22 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkäyttöä.

2. Lisää puun käyttöä 2,8 miljoonaa kuutiota vuodessa. Puupohjaisilla tuotteilla Suomi voi menestyä maailmanmarkkinoilla ja ratkaista ekologisia ongelmia.

3. Edistää uudella tavalla uusien biotuotteiden käyttöä tuottamalla MCC:tä, mikrokiteistä sellua. MCC on uusi biotuote, joka on monikäyttöinen ja mm. parantaa rehun hyötysuhdetta.

4. Parantaa maatalouden kannattavuutta mahdollistamalla MCC:n käyttämisen rehuissa. Eläinten ruokinnan kustannukset pienenevät.

5. Auttaa turvaamaan luonnonsuojelun tason siten, että paikalliset voivat hyödyntää omia luonnonvarojaan. Lisääntyvät harvennushakkuut vähentävät hakkuupaineita vanhoihin metsiin, koska harvennushakkuista saadaan entistä enemmän myös tukkipuuta.

Käyttää suomalaista huippuosaamista
Kemijärven biojalostamo pystyy ensimmäisenä maailmassa tuottamaan mikrokiteistä sellua teollisessa mittakaavassa. Sen mahdollistaa Aalto-yliopiston kehittämä ja patentoima täysin uudenlainen valmistusmenetelmä. Kemijärven biojalostamolla on lisenssi patenttiin.

Mikrokiteinen sellu eli MCC on biotuote, jota voidaan hyödyntää mm. ruuantuotannossa. Tällä hetkellä se on erittäin kallista. Siksi sitä käytetäänkin vain lääkkeisiin. MCC parantaa lääke- ja ravintoaineiden imeytymistä.

Aalto-yliopiston keksinnön ansiosta MCC:n käyttöaluetta on mahdollista laajentaa. Sitä voidaan käyttää esim.

• lääkkeissä ja elintarvikkeissa

• eläinrehuissa

• korvaamaan uusiutumattomia raaka-aineita

Tekee metsänhoidosta pohjoisessa taas kannattavaa
Metsien tuotto ja kasvu paranee, koska biojalostamo tehostaa harvennushakkuita. Se käyttää raaka-aineena harvennuspuuta ja haketta 2,8 miljoonaa kuutiota vuodessa. Harvennushakkuut tehostuvat laajalla alueella Ylä-Lapista Kainuun pohjoisosiin. Oikeaan aikaan harvennetut metsät kasvavat järeämmiksi ja niiden arvo nousee. Hoidetussa metsässä on vähemmän hyönteistuhoja ja kasvitauteja, koska vioittuneet puut poistetaan. Puunmyyjä saa luotettavan, markkinahintaa maksavan asiakkaan.

Edistää työllisyyttä pohjoisessa
Rakentamisvaihe tuo noin 2700 työpaikkaa. Valmis jalostamo tarjoaa työtä 185 ihmiselle. Kaikkiaan biojalostamon ansiosta syntyy Kemijärvelle ja Itä-Lappiin yli 1100 työpaikkaa.

Harvennuspuusta huipputuotteita

Harvennuspuusta huipputuotteita

Suomalaisella puuosaamisella biotuotteita maailmanmarkkinoille. Menestystä Suomeen, ratkaisuja ekologisiin ongelmiin. › Lue lisää

Luonnonvaroja säästäen

Luonnonvaroja säästäen

Käyttää puun kuin lappilainen poron. Hyödyntää kaiken taitavasti. › Lue lisää

Paikallisia hyödyntäen

Paikallisia hyödyttäen

Työtä tuhannelle. Tilauksia yrityksille. Ostaja harvennuspuulle. › Lue lisää

Ympäristöystävällisesti

Ympäristöystävällisesti

Parhaalla saatavissa olevalla tekniikalla turvallinen ympäristölle. › Lue lisää